Αυτόματα Τabs στην Sidebar σου


 Πριν ξεκινήσεις καλό θα ήταν να κάνεις Λήψη του Προτύπου σου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1) Σύνδεση στον blogger
2) Σχεδίαση
3) Επεξεργασία HTML
4) Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων
5) Με CTRL + F βρείτε το </head> και από πάνω του, βάλτε τον παρακάτω κώδικα:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">.tabber{display:none;}<\/style>');
function tabberObj(argsObj)
{
var arg;
this.div = null;
this.classMain = "tabber";
this.classMainLive = "tabberlive";
this.classTab = "tabbertab";
this.classTabDefault = "tabbertabdefault";
this.classNav = "tabbernav";
this.classTabHide = "tabbertabhide";
this.classNavActive = "tabberactive";
this.titleElements = ['h2','h3','h4','h5','h6'];
this.titleElementsStripHTML = true;
this.removeTitle = true;
this.addLinkId = false;
this.linkIdFormat = '<tabberid>nav<tabnumberone>';
for (arg in argsObj) { this[arg] = argsObj[arg]; }
this.REclassMain = new RegExp('\\b' + this.classMain + '\\b', 'gi');
this.REclassMainLive = new RegExp('\\b' + this.classMainLive + '\\b', 'gi');
this.REclassTab = new RegExp('\\b' + this.classTab + '\\b', 'gi');
this.REclassTabDefault = new RegExp('\\b' + this.classTabDefault + '\\b', 'gi');
this.REclassTabHide = new RegExp('\\b' + this.classTabHide + '\\b', 'gi');
this.tabs = new Array();
if (this.div) {
this.init(this.div);
this.div = null;
}
}
tabberObj.prototype.init = function(e)
{
var
childNodes,
i, i2,
t,
defaultTab=0,
DOM_ul,
DOM_li,
DOM_a,
aId,
headingElement;
if (!document.getElementsByTagName) { return false; }
if (e.id) {
this.id = e.id;
}
this.tabs.length = 0;
childNodes = e.childNodes;
for(i=0; i < childNodes.length; i++) {
if(childNodes[i].className &&
childNodes[i].className.match(this.REclassTab)) {
t = new Object();
t.div = childNodes[i];
this.tabs[this.tabs.length] = t;
if (childNodes[i].className.match(this.REclassTabDefault)) {
defaultTab = this.tabs.length-1;
}
}
}
DOM_ul = document.createElement("ul");
DOM_ul.className = this.classNav;
for (i=0; i < this.tabs.length; i++) {
t = this.tabs[i];
t.headingText = t.div.title;
if (this.removeTitle) { t.div.title = ''; }
if (!t.headingText) {
for (i2=0; i2<this.titleElements.length; i2++) {
headingElement = t.div.getElementsByTagName(this.titleElements[i2])[0];
if (headingElement) {
t.headingText = headingElement.innerHTML;
if (this.titleElementsStripHTML) {
t.headingText.replace(/<br>/gi," ");
t.headingText = t.headingText.replace(/<[^>]+>/g,"");
}
break;
}
}
}
if (!t.headingText) {
t.headingText = i + 1;
}
DOM_li = document.createElement("li");
t.li = DOM_li;
DOM_a = document.createElement("a");
DOM_a.appendChild(document.createTextNode(t.headingText));
DOM_a.href = "javascript:void(null);";
DOM_a.title = t.headingText;
DOM_a.onclick = this.navClick;
DOM_a.tabber = this;
DOM_a.tabberIndex = i;
if (this.addLinkId && this.linkIdFormat) {
aId = this.linkIdFormat;
aId = aId.replace(/<tabberid>/gi, this.id);
aId = aId.replace(/<tabnumberzero>/gi, i);
aId = aId.replace(/<tabnumberone>/gi, i+1);
aId = aId.replace(/<tabtitle>/gi, t.headingText.replace(/[^a-zA-Z0-9\-]/gi, ''));
DOM_a.id = aId;
}
DOM_li.appendChild(DOM_a);
DOM_ul.appendChild(DOM_li);
}
e.insertBefore(DOM_ul, e.firstChild);
e.className = e.className.replace(this.REclassMain, this.classMainLive);
this.tabShow(defaultTab);
if (typeof this.onLoad == 'function') {
this.onLoad({tabber:this});
}
return this;
};
tabberObj.prototype.navClick = function(event)
{
var
rVal,
a,
self,
tabberIndex,
onClickArgs;
a = this;
if (!a.tabber) { return false; }
self = a.tabber;
tabberIndex = a.tabberIndex;
a.blur();
if (typeof self.onClick == 'function') {
onClickArgs = {'tabber':self, 'index':tabberIndex, 'event':event};
/* IE uses a different way to access the event object */
if (!event) { onClickArgs.event = window.event; }
rVal = self.onClick(onClickArgs);
if (rVal === false) { return false; }
}
self.tabShow(tabberIndex);
return false;
};
tabberObj.prototype.tabHideAll = function()
{
var i;
for (i = 0; i < this.tabs.length; i++) {
this.tabHide(i);
}
};
tabberObj.prototype.tabHide = function(tabberIndex)
{
var div;
if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }
div = this.tabs[tabberIndex].div;
if (!div.className.match(this.REclassTabHide)) {
div.className += ' ' + this.classTabHide;
}
this.navClearActive(tabberIndex);
return this;
};
tabberObj.prototype.tabShow = function(tabberIndex)
{
var div;
if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }
this.tabHideAll();
div = this.tabs[tabberIndex].div;
div.className = div.className.replace(this.REclassTabHide, '');
this.navSetActive(tabberIndex);
if (typeof this.onTabDisplay == 'function') {
this.onTabDisplay({'tabber':this, 'index':tabberIndex});
}
return this;
};
tabberObj.prototype.navSetActive = function(tabberIndex)
{
this.tabs[tabberIndex].li.className = this.classNavActive;
return this;
};
tabberObj.prototype.navClearActive = function(tabberIndex)
{
this.tabs[tabberIndex].li.className = '';
return this;
};
function tabberAutomatic(tabberArgs)
{
var
tempObj,
divs,
i;
if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }
tempObj = new tabberObj(tabberArgs);
divs = document.getElementsByTagName("div");
for (i=0; i < divs.length; i++) {
if (divs[i].className &&
divs[i].className.match(tempObj.REclassMain)) {
tabberArgs.div = divs[i];
divs[i].tabber = new tabberObj(tabberArgs);
}
}
return this;
}
function tabberAutomaticOnLoad(tabberArgs)
{
var oldOnLoad;
if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }
oldOnLoad = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = function() {
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
} else {
window.onload = function() {
oldOnLoad();
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
}
}
/* Run tabberAutomaticOnload() unless the "manualStartup" option was specified */
if (typeof tabberOptions == 'undefined') {
tabberAutomaticOnLoad();
} else {
if (!tabberOptions['manualStartup']) {
tabberAutomaticOnLoad(tabberOptions);
}
}
//]]>
</script>

6) Τώρα βρείτε το ]]></b:skin> και από πάνω του επικολλήστε το παρακάτω:

/*-- tabbed section starts --- */
.tabberlive{
margin:0;
padding:5px;
clear:both;
background:$tbbxbgcolor;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
}
.tabbernav {
margin:0;
padding: 3px 0;
border-bottom: 1px solid $tbbxbrcolor;
font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.tabbernav li {
list-style:none;
margin:0;
display:inline;
}
.tabbernav li a {
padding:3px 0.5em;
margin-right:1px;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
border-bottom:none;
background:$tbbxcolor2;
text-decoration:none;
color:$tbbxcolor1;
}
.tabbernav li a:hover {
color:$tbbxcolor2;
background:$tbbxcolor1;
border-color:$tbbxbrcolor;
text-decoration:none;
}
.tabbernav li.tabberactive a,
.tabbernav li.tabberactive a:hover {
background:$tbbxcolor1;
color:$tbbxcolor2;
border-bottom: 1px solid $tbbxcolor1;
}
.tabberlive .tabbertab {
padding:5px;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
border-top:0;
background:$tbbxcolor1;
}
.tabberlive .tabbertab h2,
.tabberlive .tabbertabhide {
display:none;
}
.tabbertab .widget-content ul{
list-style:none;
margin:0 0 10px 0;
padding:0;
}
.tabbertab .widget-content li {
border-bottom:1px solid $tbbxbrcolor;
margin:0 5px;
padding:2px 0 5px 0;
}
/*-- tabbed section ends---*/

7) Κάνε Αποθήκευση Προτύπου

8) Πήγαινε πάνω-πάνω τώρα και βρες τα Variable Definitions

9) Ψάξε το σημείο που τελιώνουν τα Variable Definitions

Άμα το ψάξεις σιγά-σιγά θα βρείς το μέρος που τελιώνει. Είναι εκεί που έχει ένα */10) Μόλις βρείς το τέλος των Variable Definitions, ακριβώς απο πάνω βάλε αυτόν τον κώδικα:

<Variable name="tbbxbgcolor" description="Tab box Background Color"
type="color" default="#f8f8f8" value="#f8f8f8">
<Variable name="tbbxbrcolor" description="Tab box Border Color"
type="color" default="#dcdcdc" value="#dcdcdc">
<Variable name="tbbxcolor1" description="Tab box Color 1"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="tbbxcolor2" description="Tab box Color 2"
type="color" default="#5588aa" value="#5588aa">

11) Τώρα βρείτε το <div id='sidebar-wrapper'>
Αν δεν το βρείς ψάξε για:
div id="sidebar"
div id="sidebar-wrapper"

Αλλιώς μπορείς να το προσθέσεις σε ένα HTML/JAVASCRIPT που θα βρεις απο την Προσθήκη Gadget. (2η επιλογή, αλλά χρειάζεται κάποια γνώση πάνω στα blogs)

Ο κώδικας που θα προσθέσεις είναι ο παρακάτω:

<div class="tabber">
<section class="tabbertab" id="tab1" maxwidgets="9"></section>
<section class="tabbertab" id="tab2" maxwidgets="9"></section>
<section class="tabbertab" id="tab3" maxwidgets="9"></section>
<section class="tabbertab" id="tab4" maxwidgets="9"></section></div>


12) Αποθήκευση Προτύπου

13) Τέλος, όμως πάτα "Σχεδίαση" για να τα δείς.


14) Πρόσθεσε ή Μετακίνησέ τα Gadgets σου, εκεί που θέλεις και ΤΕΛΟΣ !Number of Comments: 11

Τώρα βρείτε το < id='sidebar-wrapper'> αυτό δεν υπάρχει ποθενά , πως θα το βρουμε?

Ψάξε για sidebar-wrapper
Μπορεί να στο βρει και έτσι.
Είσαι σίγουρος ότι έκανες και "επέκταση προτυπως γραφικων στοιχειων" δηλαδή το βήμα 4 ?

δυστυχώς κάτι κάνω λάθος
ενώ έχω κάνει όλα τα βήματα με "επέκταση προτυπως γραφικων στοιχειων" ψάχνω για το και το sidebar-wrapper με ctrl f αλλά δεν τα βρίσκω...ίσως να φταίει ο ερασιτεχνισμός μου.
μήπως υπάρχει ένας ποιο απλός τρόπος για αυτό ?
και πως μπορώ να βάλω αυτό που λέει πόσοι είναι on line στο blog moy? σε ευχαριστώ φοβερέ τύπε :)

Για να βάλεις πόσους online επισκέπτες έχεις δες αυτο:
http://www.bloggertricks.gr/2011/05/blogger-widgets.html

Τώρα για το άλλο θέματακι, κοίτα αν θες μπορεις να ψαξεις το "sidebar" "sdbar" "side" κατι τέτοιο.. αλλά θα πρέπει να ψάχνεις καμια ώρα hahahah xD

υπάρχει κάποιος ποιο εύκολος τρόπος για να το κάνω αυτο ?

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλα είναι πιο δύσκολοι -.-

κι εγω εχω κανει ολα τα βηματα και επεκταση , αλλα δεν μπορω να το βρω...any help??

File mou to sidebar-wrapper exoun dikio osoi lene oti dn to vriskoun.Ontws den yparxei.K mallon epeidi ta protypa tous exoun 2 sidebars left k right..s auti tin periptwsi mporeis na mas peis ti mporoume na kanoume gia na to kataferoume...epeidi einai poly kalo k xrisimo to gadget

oyte go brisko side ba,basika sto blog moy de ex kamia...mipos tin exo afairesei kanontas alla..kolpa..?pos mporo na ti ksanabalo kai meta na kano to tryk..i mipos de thn yposthrizei to protypo poy exo dialeksei...??

Παρακαλώ την βοήθεια σας
Θέλω να βάλω κάποια widget στο blog μου αλλά δεν είναι εφικτό διότι όταν πηγαίνω στο Πρότυπο –Επεξεργασία HTML δεν υπάρχει σε μένα η επιλογή Επέκταση γραφικών στοιχείων αντί αυτού έχει τις έξης 7 επιλογές .
1 Προηγούμενο- 2 Αποθήκευση-3Μεταφορά στο γραφικό στοιχείο -4Επεξεργασία προτύπου- 5Προεπισκόπηση προτύπου-6Μορφοποίηση προτύπου-7Επαναφορά των προεπιλεγμένων προτύπων γραφικών στοιχείων.
Ποιο από όλα πρέπει να επιλέξω?
Επίσης το gadget Διαμόρφωση html-javascript του blog μου δεν μου αποθηκεύει όποιες αλλαγές προσπαθώ να κάνω , ενώ στα υπόλοιπα gadget όπως εισαγωγή εικόνας κ.λ.π μου λειτουργούν καλά.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων .